Shubha Vivah Muhurt

Marathi Tithi Day Date Solapur Pune Mumbai
Jyeshtha Shukla 11 Shaniwar 23 Jun, 2018 11.00 11.08 11.12
Jyeshtha Shukla 11 Shaniwar 23 Jun, 2018 12.28 12.37 12.41
Jyeshtha Shukla 15 Guruwar 28 Jun, 2018 10.41 10.48 10.52
Jyeshtha Krushna 1 Shukrawar 29 Jun, 2018 20.34 20.44 20.49
Jyeshtha Krushna 3 Raviwar 01 Jul, 2018 19.06 19.16 19.21
Jyeshtha Krushna 4 Mangalwar 02 Jul, 2018 10.25 10.33 10.37
Jyeshtha Krushna 4 Mangalwar 02 Jul, 2018 12.30 12.39 12.43
Jyeshtha Krushna 7 Guruwar 05 Jul, 2018 20.36 20.45 20.50
Jyeshtha Krushna 7 Guruwar 05 Jul, 2018 22.30 22.39 22.44
Jyeshtha Krushna 8 Shukrawar 06 Jul, 2018 12.31 12.39 12.43
Jyeshtha Krushna 8 Shukrawar 06 Jul, 2018 18.46 18.53 19.01
Jyeshtha Krushna 8 Shukrawar 06 Jul, 2018 20.32 20.41 20.46
Jyeshtha Krushna 8 Shukrawar 06 Jul, 2018 22.27 22.35 22.40
Jyeshtha Krushna 9 Shaniwar 07 Jul, 2018 12.31 12.39 12.44
Jyeshtha Krushna 9 Shaniwar 07 Jul, 2018 18.42 18.52 18.57
Jyeshtha Krushna 9 Shaniwar 07 Jul, 2018 20.03 20.12 20.17
Jyeshtha Krushna 9 Shaniwar 07 Jul, 2018 22.23 22.31 22.36
Jyeshtha Krushna 12 Mangalwar 10 Jul, 2018 11.17 11.25 11.29
Jyeshtha Krushna 12 Mangalwar 10 Jul, 2018 12.32 12.40 12.44
Ashadha Shukla 3 Raviwar 15 Jul, 2018 18.11 18.21 18.26