Shubha Vivah Muhurt

Marathi Tithi Day Date Solapur Pune Mumbai
Phalgun Shukla 9 Shaniwar 24 Feb, 2018 10.24 10.31 10.35
Phalgun Shukla 9 Shaniwar 24 Feb, 2018 18.24 18.32 18.35
Phalgun Shukla 9 Shaniwar 24 Feb, 2018 20.12 20.20 20.24
Phalgun Shukla 9 Shaniwar 24 Feb, 2018 23.05 23.14 23.19
Phalgun Shukla 10 Raviwar 25 Feb, 2018 8.09 8.17 8.21
Phalgun Krushna 2 Shaniwar 03 Mar, 2018 10.08 10.15 10.19
Phalgun Krushna 2 Shaniwar 03 Mar, 2018 12.38 12.47 12.51
Phalgun Krushna 2 Shaniwar 03 Mar, 2018 18.26 18.34 18.38
Phalgun Krushna 2 Shaniwar 03 Mar, 2018 21.22 21.31 21.35
Phalgun Krushna 3 Raviwar 04 Mar, 2018 10.04 10.11 10.15
Phalgun Krushna 3 Raviwar 04 Mar, 2018 12.38 12.46 12.51
Phalgun Krushna 4 Somwar 05 Mar, 2018 12.38 12.46 12.50
Phalgun Krushna 4 Somwar 05 Mar, 2018 18.27 18.34 18.38
Phalgun Krushna 4 Somwar 05 Mar, 2018 20.04 20.13 20.17
Phalgun Krushna 5 Mangalwar 06 Mar, 2018 12.38 12.46 12.50
Phalgun Krushna 10 Somwar 12 Mar, 2018 12.36 12.44 12.49
Phalgun Krushna 11 Mangalwar 13 Mar, 2018 12.36 12.44 12.48
Phalgun Krushna 11 Mangalwar 13 Mar, 2018 19.33 19.41 19.45
Phalgun Krushna 11 Mangalwar 13 Mar, 2018 22.24 22.33 22.38
Phalgun Krushna 12 Budhawar 14 Mar, 2018 12.36 12.44 12.48
Vaishakha Shukla 4 Guruwar 19 Apr, 2018 11.38 11.44 11.48
Vaishakha Shukla 5 Shukrawar 20 Apr, 2018 9.36 9.43 9.46
Vaishakha Shukla 9 Mangalwar 24 Apr, 2018 18.38 18.47 18.51
Vaishakha Shukla 9 Mangalwar 24 Apr, 2018 20.38 20.47 20.52
Vaishakha Shukla 10 Budhawar 25 Apr, 2018 11.14 11.21 11.24
Vaishakha Shukla 10 Budhawar 25 Apr, 2018 12.24 12.33 12.37
Vaishakha Shukla 11 Guruwar 26 Apr, 2018 14.48 14.56 15.00
Vaishakha Shukla 12 Shukrawar 27 Apr, 2018 11.06 11.13 11.16
Vaishakha Shukla 12 Shukrawar 27 Apr, 2018 12.24 12.32 12.36
Vaishakha Shukla 12 Shukrawar 27 Apr, 2018 18.39 18.48 18.52
Vaishakha Shukla 12 Shukrawar 27 Apr, 2018 20.41 20.50 20.55
Vaishakha Shukla 13 Shaniwar 28 Apr, 2018 11.02 11.09 11.12
Vaishakha Shukla 13 Shaniwar 28 Apr, 2018 12.24 12.32 12.36
Vaishakha Shukla 13 Shaniwar 28 Apr, 2018 18.39 18.48 18.53
Vaishakha Shukla 13 Shaniwar 28 Apr, 2018 20.37 20.46 20.51
Vaishakha Shukla 15 Somwar 30 Apr, 2018 8.03 8.10 8.13
Vaishakha Krushna 1 Mangalwar 01 May, 2018 18.40 18.49 18.54
Vaishakha Krushna 1 Mangalwar 01 May, 2018 20.10 20.20 20.24
Vaishakha Krushna 2 Budhawar 02 May, 2018 8.49 8.56 8.59
Vaishakha Krushna 4 Shukrawar 04 May, 2018 12.23 12.31 12.36
Vaishakha Krushna 4 Shukrawar 04 May, 2018 18.41 18.50 18.55
Vaishakha Krushna 4 Shukrawar 04 May, 2018 19.58 20.08 20.13
Vaishakha Krushna 6 Raviwar 06 May, 2018 12.23 12.31 12.35
Vaishakha Krushna 6 Raviwar 06 May, 2018 14.09 14.17 14.21
Vaishakha Krushna 7 Somwar 07 May, 2018 12.23 12.31 12.35
Vaishakha Krushna 7 Somwar 07 May, 2018 18.42 18.51 18.56
Vaishakha Krushna 7 Somwar 07 May, 2018 19.46 19.56 20.01
Vaishakha Krushna 8 Mangalwar 08 May, 2018 12.23 12.31 12.35
Vaishakha Krushna 8 Mangalwar 08 May, 2018 18.42 18.51 18.56
Vaishakha Krushna 8 Mangalwar 08 May, 2018 19.42 19.52 19.57
Vaishakha Krushna 9 Budhawar 09 May, 2018 8.22 8.28 8.31
Vaishakha Krushna 11 Shukrawar 11 May, 2018 18.43 18.52 18.57
Vaishakha Krushna 11 Shukrawar 11 May, 2018 19.46 19.55 20.00
Vaishakha Krushna 12 Shaniwar 12 May, 2018 10.07 10.14 10.17
Vaishakha Krushna 12 Shaniwar 12 May, 2018 12.23 12.31 12.35
Vaishakha Krushna 12 Shaniwar 12 May, 2018 18.43 18.53 18.58
Vaishakha Krushna 12 Shaniwar 12 May, 2018 19.42 19.51 19.56
Jyeshtha Shukla 5 Somwar 18 Jun, 2018 8.26 8.33 8.37
Jyeshtha Shukla 5 Somwar 18 Jun, 2018 17.01 17.11 17.16
Jyeshtha Shukla 5 Somwar 18 Jun, 2018 23.37 23.46 23.50
Jyeshtha Shukla 11 Shaniwar 23 Jun, 2018 11.00 11.08 11.12
Jyeshtha Shukla 11 Shaniwar 23 Jun, 2018 12.28 12.37 12.41
Jyeshtha Shukla 15 Guruwar 28 Jun, 2018 10.41 10.48 10.52
Jyeshtha Krushna 1 Shukrawar 29 Jun, 2018 20.34 20.44 20.49
Jyeshtha Krushna 3 Raviwar 01 Jul, 2018 19.06 19.16 19.21
Jyeshtha Krushna 4 Mangalwar 02 Jul, 2018 10.25 10.33 10.37
Jyeshtha Krushna 4 Mangalwar 02 Jul, 2018 12.30 12.39 12.43
Jyeshtha Krushna 7 Guruwar 05 Jul, 2018 20.36 20.45 20.50
Jyeshtha Krushna 7 Guruwar 05 Jul, 2018 22.30 22.39 22.44
Jyeshtha Krushna 8 Shukrawar 06 Jul, 2018 12.31 12.39 12.43
Jyeshtha Krushna 8 Shukrawar 06 Jul, 2018 18.46 18.53 19.01
Jyeshtha Krushna 8 Shukrawar 06 Jul, 2018 20.32 20.41 20.46
Jyeshtha Krushna 8 Shukrawar 06 Jul, 2018 22.27 22.35 22.40
Jyeshtha Krushna 9 Shaniwar 07 Jul, 2018 12.31 12.39 12.44
Jyeshtha Krushna 9 Shaniwar 07 Jul, 2018 18.42 18.52 18.57
Jyeshtha Krushna 9 Shaniwar 07 Jul, 2018 20.03 20.12 20.17
Jyeshtha Krushna 9 Shaniwar 07 Jul, 2018 22.23 22.31 22.36
Jyeshtha Krushna 12 Mangalwar 10 Jul, 2018 11.17 11.25 11.29
Jyeshtha Krushna 12 Mangalwar 10 Jul, 2018 12.32 12.40 12.44
Ashadha Shukla 3 Raviwar 15 Jul, 2018 18.11 18.21 18.26